Sperwer van heel dichtbij

Evert wie fannemoarn bûten en wat seach hy dêr?

Hy kloppe op it rút hiel sachtkes fansels. En wiisde, sjoch ris in roaffûgel yn de tún. Ik pak fluch it fototastel  en sei: set em op de foto oars is hy aanst foart  en Evert slûpte derhinne.

Hy wie op in heale meter ôfstân en koe him samar op de foto sette.

Hy hie krekt foar de krystdagen al in krystmiel. In turkse tortel lekker en doe feach hy mei de do yn de bek wer foart.

Ytsje Wilstra

Geplaatst in: Natuerferiening Bakkefean

4 reacties op “Sperwer van heel dichtbij

 1. Koert Scholten zegt:

  Mooi op de plaat gezet Evert. Het is inderdaad een Sperwer, en wel een adult vrouwtje. De Sperwer komt in het winterhalfjaar weer dichter bij onze huizen om zijn voedsel te verschalken. Een vrouwtje Sperwer pakt prooien als Spreeuw en Lijster (Merel), maar ook wel mussen, vinken en mezen. het mannetje is kleiner en pakt hoofdzakelijk vinkachtigen en mezen. Zo zijn ze nauwelijks elkaars voedselconcurrent.

 2. ytsje wilstra zegt:

  Bedankt Koert foar de útlis. Ik haw in fûgelboekje en hie al sjoen hoe as de Sparwer oan syn iten komt. Wol bysûnder fûnen wy dus haw ik em ek mar nei gehoord en gezien stjoerd dus hâld de Ljouwerter krante mar yn de gaten de kommende dagen.

  Hertlike groetnis fan Ytsje

 3. bouke boerenknecht zegt:

  Pracht beestje, pracht beestje! moai dat jim dit ha mijmakke!

 4. taapke minnema zegt:

  bot moai mei ik wol sizze

Geef een reactie