Zomerexcursie Natuur- en Vogelwacht Bakkeveen

Zaterdagmorgen 28 mei gaat onze zomerexcursie van de Natuur- en Vogelwacht naar Hessel Agema in Kollumerpomp. Graag verzamelen op de Brink om 8.30 uur, we worden om 9.30 uur verwacht.

Na deze weidevogelexcursie is er eventueel nog een gelegenheid om het Lauwersmeer te gaan bezoeken.

Opgave bij Freek v/d wal 0516-541094 of Oene Roelsma 0516-541392.

Deze agrariër boert op een ander manier dan de reguliere boer, hij gebruikt minder tot geen kunstmest op zijn weiland. Er zitten dan ook meer dan gemiddeld weidevogels op zijn land. Hij zit tegen het biologisch boeren aan.

Onze excursieleider is Jacob Bijlsma van het SBB. We worden op speciaal voor dit doel ingerichte boerenwagens rondgereden (zie foto). Agema maakt deel uit van Stichting Skalsumer natuurbeheer. Deze heeft als doel boeren en burgers voor te lichten over duurzame landbouw in combinatie met natuurbeheer en het stimuleren van flora en fauna. Skalsumer Natuurbeheer laat aan een breed publiek zien wat de praktijk is van de weidevogelbescherming op deze boerderij. Stichting Skalsumer natuurbeheer heeft in 2009 al de Sulveren Skries ontvangen.

Het gaat slecht met de weidevogels in Nederland, zowel in natuurgebieden als op het boerenland. Miljoenen euro’s aan subsidie ten spijt, is de negatieve trend nog niet doorbroken. In het besef dat water van cruciaal belang is voor weidevogels, wordt hier gewerkt met twee zogenoemde plasdras-gebieden.

Het eerste staat bekend als het Meer van Galilea (zie foto hieronder). Dit gebied is eigendom van Staatsbosbeheer, maar het is sinds 2005 in beheer bij het agrarisch bedrijf van de familie Agema. Vooral in de periode dat de weidevogels zich vestigen, in het vroege voorjaar, vinden ze hier de ruimte om te foerageren en te rusten. Onlangs heeft Skalsumer Natuurbeheer een tweede plasdras-gebied in gebruik genomen: de Skalsumer Sompe. Wekelijks wordt hier bijgehouden hoe de vogels er gebruik van maken. Als de weidevogels in de zomer wegtrekken, komt dit gebied weer droog te staan. Het bemalen gaat op duurzame wijze, met een zonnecollector.

Ook op andere wijze wordt het waterbeheer op de landerijen van de familie Agema aangepakt. Om weidevogels en hun kuikens te gerieven, worden bestaande sloten gehandhaafd. Waar het nodig is, worden nieuwe watergangen uitgegraven met een langzaam aflopend talud. Ook een fluctuerend waterpeil helpt de vogels in de zomer.Weidevogels vragen daarnaast om een specifieke aanpak op het gebied van bemesting en maaibeheer. Veel weidevogels profiteren al van de maatregelen. De aantallen broedparen van kievit, grutto en tureluur nemen hier de laatste jaren flink toe.
 

 

Geplaatst in: Natuerferiening Bakkefean

Geef een reactie