Wetterskip gaat de vaart aanpakken

Omrop Fryslân bericht vandaag:

Wetterskip Fryslân giet op syk nei in oplossing foar de stjonkfeart yn Bakkefean en hat der betrouwen yn dat soks slagget. Mar dèrfoar hat it Wetterskip de help fan Doarpsbelang Bakkefean nedich. Want allinnich wannear’t dúdlik is op hokker momint de feart stjonkt, is de oarsaak te achterheljen.

It hat nei alle gedachten te krijen mei in kombinaasje fan hege temperatueren en te min trochstreaming fan it wetter. Doarpsbelang luts in skoftke lyn oan de bel oer de stonkjende feart. Mar by it wetterskip binne noait klachten binnenkaam.

Voor het interview met Wetterskip Fryslân, surf naar: http://www1.omropfryslan.nl/Mear_Nijs_52460.aspx

Plaatselijk Belang ontving de volgende brief van het Wetterskip:

Onderwerp: Onderhoud Bakkeveenstervaart

Geachte heer Sieswerda,

Hartelijk dank voor de door u toegezonden informatie over de onderhoudstoestand van de vaart in Bakkeveen. Wetterskip Fryslân is kwaliteit- en kwantiteitbeheerder van het water in Fryslân en het Groninger Westerkwartier. Een onderdeel hiervan is het onderhoud van de hoofdwatergangen. De Bakkeveenstervaart is aangewezen als hoofdwatergang, het onderhoud berust dan ook bij het waterschap.

Onderhoud vaart
Door wijziging van inzicht en om rekening te houden met de Flora en Faunawet heeft Wetterskip Fryslân het onderhoud aan de vaart aangepast. Wetterskip Fryslân is zich bewust van zijn maatschappelijke rol en past ecologisch beheer toe. Dit betekent dat het onderhoud is teruggebracht naar 1 keer per jaar en in oktober/november plaatsvindt. Voorheen werd de vaart 3 à 4 keer per seizoen met de maaiboot onderhouden. Door de frequentie terug te brengen krijgen de waterplanten kans om te groeien en hebben zo een zuiverende werking op het water. Er is voldoende ruimte om plantengroei toe te staan zonder dat de watertoevoer in gevaar komt. Door minder onderhoud te plegen wordt het ecosysteem niet verstoord, wat bevorderlijk is voor de plant- en diersoorten (organismen) die leven in het water. Op deze manier geeft het waterschap invulling aan haar kwaliteitstaak.

Onderhoud walkanten (taluds) De laatste jaren wordt het talud natuurvriendelijk onderhouden. De onderhoudsfrequentie is hierbij afhankelijk van het type begroeiing. Door deze manier van onderhoud neemt de diversiteit van de plantensoorten in de walkanten toe. De diversiteit van de planten zorgt voor een betere bescherming voor allerlei dieren en insecten. Het uitgebreider wortelstelsel van de planten verstevigt de walkanten. Nadeel is ongewenste groei van boompjes in het talud. Deze boompjes worden deze winter door onze onderhoudsafdeling verwijderd. Voor de zomer was dit niet mogelijk omdat het waterschap zich aan de Flora- en Faunawet wil houden. Dit betekent dat in de praktijk voor 15 maart 2009 nog onderhoud aan bomen kan worden uitgevoerd.

Baggeronderhoudsplan U geeft in uw brief aan dat er ondiepten in de vaart voorkomen, wat niet bevorderlijk is voor de doorstroming. Op dit moment ervaart Wetterskip Fryslân geen probleem in het kwantiteitsbeheer van de Bakkeveenstervaart. Het waterschap heeft een baggeronderhoudsplan waarin staat dat het gebied rond Bakkeveen in 2011 zonodig gebaggerd wordt (zie ook het baggeronderhoudsplan op www.wetterskipfryslan.nl). Wanneer er tussentijds geconstateerd wordt dat er ondiepten voorkomen die hinderlijk zijn voor de water aan -afvoer dan worden deze ondiepten aangepakt. Mijn voorstel is om op locatie in gezamenlijk overleg (Plaatselijk Belang Bakkeveen en Wetterskip Fryslân) te kijken of de door u ervaren knelpunten, kunnen worden opgelost.

Stankoverlast
Uw laatste punt betreft stankoverlast. De oorzaak van de stankoverlast van afgelopen zomer is nu moeilijk na te gaan. Vaak is stankoverlast een gevolg van water dat te weinig zuurstof bevat. Ook voor dit punt lijkt mij overleg over de aanpak wenselijk.

Ik neem deze week contact met u op voor het maken van een afspraak op kort termijn.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

H. Flikkema,
Afdeling Beheer Watersystemen.

Geplaatst in: Plaatselijk Belang

Geef een reactie