Hoge investeringen in Bakkeveen (2009-2012)

Ten aanzien van de concept-begroting (2009-2012) van de gemeente Opsterland, bericht Omrop Fryslan het volgende:

De doarpen yn Opsterlân moatte bruzjend en feilich wurde. De gemeente wol dèr de kommende jierren ekstra jild yn stekke. Dat docht bliken út de begrutting foar 2009 oant en mei 2012. De eastlike kant fan it sintrum fan De Gordyk wurdt foar miljoenen opknapt.

Datselde jildt foar Bakkefean. Dèr steane noch mear nije plannen yn dy’t de kommende jierren útfierd wurde. Sa wurde sportakkommodaasjes ferbettere en komt der mear jild foar jeugdbelied en toerisme.

Uiteraard zal het bestuur van Plaatselijk Belang deze toekomstplannen bespreken in het jaarlijkse overleg met B&W a.s. maandag 22 september 2008. Na dit gesprek zullen wij u melden welke concrete plannen de gemeente heeft met Bakkeveen.

De behandeling van de conceptbegroting:
– commissievergadering, oktober 
– raadsvergadering, november

Meer info:
www.omropfryslan.nl
www.opsterland.nl

Geplaatst in: Plaatselijk Belang

Geef een reactie