B & W besluitenlijst 11 december 2007

B & W besluitenlijst 11 december 2007

Gepubliceerd : 18 december 2007 Laatst gewijzigd : 18 december 2007

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE OPSTERLAND VAN 11 DECEMBER 2007 (WEEK 50)

Aanwezig: Ton Baas, Klaas de Boer, Wietze Kooistra, Henk Hoen en Ties Zweers

Afwezig: —

Ruimtelijke Ordening:

1. Inschakeling SAOZ m.b.t. advisering inzake verzoek om planschadevergoeding (d.d. 31 okt. ’07) eigenaar pand Duerswâldmer Wei 14 te Bakkeveen

Bij aanvraagformulier van 31 oktober 2007 hebben de heer en mevrouw Maring  Pijpstra, voormalig eigenaren van Duerswaldmerwei 14 te Bakkeveen, een planschadeverzoek (ex art. 49 WRO) ingediend in verband met geleden schade als gevolg van het bestemmingsplan “De Singels” te Bakkeveen. In het kader van de Procedureregeling planschadevergoeding Opsterland 2005 dient uw college het betreffende verzoek voor advies aan een onafhankelijke adviseur voor te leggen. Uw college wordt geadviseerd om de Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken (SAOZ) te Rotterdam terzake als onafhankelijk adviseur in te schakelen en de brief aan de heer en mevrouw Maring Pijpstra vast te stellen.

Besluiten:

1. De SAOZ te Rotterdam, gelet op artikel 5 van de Procedureregeling planschadevergoeding Opsterland 2005, te verzoeken een adviesrapport uit te brengen inzake het verzoek om een planschadevergoeding (ex artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) van de heer en mevrouw Maring  Pijpstra, voormalig eigenaren van de Duerswâldmer Wei 14 te Bakkeveen;

2. De uit dit besluit voortvloeiende advieskosten (kosten variëren van € 1700 – € 2500) via de begrotingspost planschade (fcl. 68101031) te dekken uit onvoorzien (fcl. 6.922.4001; 18.900);

3. De informatieve brief aan verzoekers vast te stellen.

Publiekszaken:

1. Beslissing op bezwaarschrift tegen de besluiten voor zomeractiviteiten bij café de Brink te Bakkeveen

Tegen de diverse besluiten voor zomeractiviteiten rondom café De Brink te Bakkeveen zijn bezwaren ingediend. De Bezwarencommissie Opsterland adviseert het bestreden besluit – met geringe aanpassing – inhoudelijk in stand te laten. U kunt besluiten dit advies over te nemen.

Besluiten:

1. Het advies van de BCO over te nemen voor wat betreft de geringe aanpassingen;

2. Het besluit inhoudelijk in stand te laten;

3. Beslissen om geen rechtsbijstandskosten te vergoeden;

4. De brief aan de bezwaarmakers vast te stellen.

Geplaatst in: 2008-gebeurtenissen

Geef een reactie