de spegel fan it swarte wetter dûbelt de kleuren fan de hjerst

de foto is makke dy it fen oan de Duerswâldmer Wei op in betide snein te moarn.