Toneeluitvoering Siegerswoude

  • Startdatum:
  • Starttijd:
  • Locatie: Uthof, Siegerswoude

Toneel Siegerswoude

Toanielferiening Sigerswâld spilet foar jim it stik

moardwykein

In blijspul skreaun troch Carl Slotboom.

4 froulju en 1 man komme by inoar foar in yoga-wykein. Se bedarje yn allegearre bryke sitewaasjes mar oan yoga komme se amper ta.

Jim wurde fan herte ûtnoege yn doarpshûs de Ûthof yn Sigerswâld.

  • Op tongersdei 13 febrewaris middeis om 14.00 oere en op
  • saterje 15 febrewaris jûns om 20.00 oere. De jûns nei ôfrin fan it stik is der muzyk.

Net stinne mar hinne, uit is goed voor u!!!!

Oant sjen.

Geplaatst in:

Geef een reactie