Afgelast: Natuurvereniging, Ledenvergadering en presentatie

 • Startdatum:
 • Starttijd:
 • Locatie: Dunhoeke

Afgelast vanwege Corona-virus
 “oudere mensen en mensen met minder weerstand zijn dringend geadviseerd gezelschappen en openbaar vervoer te vermijden”. Wij vinden dat iedereen die dat wil onze jaarvergadering moet kunnen bijwonen. 

 

Aankondiging ledenvergadering Natuerferiening Bakkefean e.o.

26 maart 19.30 uur, Dúnhoeke.

AGENDA

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Verslag algemene ledenvergadering 2019
 4. Jaarverslag secretaris
 5. Financieel jaarverslag penningmeester
 6. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie.
 7. Bestuurssamenstelling
  • Sjouke Scholten en Ann Nijland zijn aftredend bestuurslid
  • Baukje Mulder en Jan Dirk van der Meulen zijn kandidaat bestuurslid.
   Tegenkandidaten kunnen tot aanvang van deze ledenvergadering door de leden worden aangedragen mits gesteund door minimaal 3 leden.
 1. Activiteiten 2020
 2. Wat verder ter tafel komt
 3. Rondvraag en sluiting

ca 20.30 korte pauze

De ledenvergadering is na het huishoudelijk gedeelte (19.30-20.45) ook toegankelijk voor niet-leden van de Natuerferiening.

Om 21.00 uur is er een lezing over de ontwikkelingen in het natuurgebied van It Fryske Gea (IFG) bij Bakkeveen de laatste jaren, en het beleid voor de toekomst, door Michel Krol, terreinbeheerder van IFG.

Geplaatst in:

Geef een reactie