Ledenvergadering Natuerferiening Bakkefean

 • Startdatum:
 • Starttijd:
 • Locatie: Dundelle

Aankondiging ledenvergadering Natuerferiening Bakkefean e.o.

Datum: Dinsdag 26 maart 19.30 uur, Dúndelle

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Verslag algemene ledenvergadering 3 april 2018
 4. Jaarverslag secretaris
 5. Financieel jaarverslag penningmeester
 6. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie
 7. Bestuurssamenstelling
 8. Activiteiten 2019
 9. Wat verder ter tafel komt
 10. Rondvraag en sluiting

20.30 – 20.45 korte pauze

20.45 hr:  Lezing over toekomst Koningsdiepgebied.

Op 20 november j.l. organiseerde de Natuerferiening in Dúndelle een lezing over de toekomst van het beekdallandschap van it Alddjip (ook wel Boorne of Koningsdiep). Spreker was Jan Slofstra. Hij vestigde de aandacht vooral op de ontwikkelingen in het gebied van de bovenloop van it Alddjip tussen Bakkeveen en Siegerswoude. Zijn verhaal vraagt om een vervolg.

 • Wat zijn op dit moment precies de plannen van de Provincie Fryslân met natuur en landschap, de landbouw en het waterbeheer in dit gebied?
 • Welke rol speelt de Gebiedscommissie Koningsdiep daarbij?
 • Hoe wordt de lokale bevolking erbij betrokken?

Het bestuur heeft de projectleider namens de provincie en tevens secretaris van de Gebiedsinrichting Koningsdiep Yep Zeinstra, die ook bij de lezing in november aanwezig was, bereid gevonden ons over de laatste stand van zaken nader te informeren.

Geplaatst in:

Geef een reactie