Historische vereniging: ledenvergadering

 • Startdatum:
 • Starttijd:
 • Locatie: Dundelle

Dinsdag 20 maart 2018 om 20.00 uur in Dúndelle te Bakkeveen

 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag ledenvergadering 27 maart 2017
 3. Jaarverslag 2017, met aandacht voor
  • gehouden lezingen
  • afwikkeling Van Droogeproject
  • restauratie Spoelstra’s Draai
  • opslag en behoud archieven van lokale verenigingen
  • uitkomsten onderzoek bekostiging Ald Bakkefean
  • samenwerking Peergroup rond Radiusproject
  • samenwerking KH-project De Tocht
 4. Verslag kascommissie
 5. Financieel verslag
 6. Goedkeuring jaarstukken
 7. Bespreking activiteiten 2018
  – besluitvorming over deelname Friese steden- en dorpencanon
  – aanvulling bestuur Historische Vereniging Bakkeveen
  – lezingen
 8. Rondvraag
 9. Sluiting van de Vergadering

Pauze

Na de pauze zal ik nog wat vertellen over de ontwikkeling van het dorp Bakkeveen in de jaren vlak vóór en direct na de Tweede Wereldoorlog. Ik maak gebruik van het materiaal dat ik heb onderzocht toen ik de lezing voorbereidde over de geboorte van de Culturele Raad Opsterland.

Op 8 november 2017 heb ik die lezing gehouden in het kader van de maand van de geschiedenis. Duidelijk zal worden welke personen daarin een belangrijke rol speelden, en het gedachtengoed van waaruit ze handelden. Aan  de orde komen vooral: het ontstaan en de ontwikkeling van de Jongerein Bakkeveen, de totstandkoming van de afdeling Bakkeveen van de Bond van Plattelandsvrouwen en de start van het buurthuiswerk in Bakkeveen in het Beaken.

Namens het bestuur
Fred Hoogenboom, voorzitter

Geplaatst in:

Geef een reactie