Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang

 • Startdatum:
 • Starttijd:
 • Locatie: Dundelle

VERENIGING PLAATSELIJK BELANG BAKKEVEEN

LEDENVERGADERING Dinsdag 12 maart 2018
MFC “DUNDELLE”
AANVANG: 20:00 uur

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen ledenvergadering 6 maart 2018 (gepubliceerd in Slúswachter van juni 2018 (blz 53 t/m 57).
 4. Jaarverslag 2018
 5. Financieel verslag penningmeester 2018
 6. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuw lid
 7. Begroting 2019
 8. Bestuursverkiezing:
  • Aftredend en herkiesbaar: Jannie Tjassing
  • Aftredend en niet herkiesbaar: Wietze Stoker (einde 2e zittingsperiode)
  • Afgetreden in 2018 en niet herkiesbaar: Jan van Dalen (lid Gemeenteraad)

Het bestuur stelt twee nieuwe kandidaten voor:

Namen van tegenkandidaten kunnen tot minimaal 24 uur voor de ledenvergadering worden ingeleverd bij de voorzitter: Jannie Tjassing, Stoukamp 10.  Een kandidatuur dient schriftelijk te worden ingeleverd, voorzien van minimaal 10 handtekeningen van leden van Plaatselijk Belang.

 1. Rondvraag en sluiting

Pauze

 1. Presentatie Wethouder Anko Postma: ”Samenwerken aan de toekomst van Bakkeveen“. ca 20:30 tot ca 22.00 uur (vrij toegankelijk, ook voor niet-leden)
Geplaatst in:

Geef een reactie