Bakkeveen: ChristenUnie 2022

De ChristenUnie blijft Bakkeveen zien als onze toeristische parel en als één van de Opsterlandse centrumdorpen waar een uitgebreid voorzieningenniveau zorgt voor een goede leefbaarheid van de inwoners. De komende jaren zal er wel geïnvesteerd moeten worden om dit nog verder te verbeteren. Zo wordt al jaren over het aanpakken van De Brink gesproken en nu er middelen zijn zal dat voortvarend ter hand moeten worden genomen. Ook woningbouw is noodzakelijk en daarbij moet worden aangesloten op de behoefte die er is. Landelijke inpassing is wel belangrijk om de waarde van de mooie omgeving te respecteren.

Voor zowel de eigen inwoners als de toeristen is het belangrijk dat eindelijk de kwaliteit van de fietspaden van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten wordt verbeterd. De gemeente heeft deze eigenaren en de provincie bij elkaar gezet en er ligt nu een plan waarbij ook een deel van de opbrengsten van de toeristenbelasting zal worden ingezet. Ook de mogelijkheid van de uitbreiding van fiets- en wandelpaden richting Groningen en Drenthe moet worden onderzocht.

Als er initiatieven voor het dorp zijn is bij de planvorming en uitvoering het in overleg treden met Plaatselijk Belang essentieel waarbij de Dorpsvisie, de Dorpsspiegels en Bloeizone Bakkeveen moeten worden betrokken. De Dorpscoöperatie Duurzaam Bakkeveen moet goed vanuit de gemeente worden ondersteund om werk te maken van de energietransitie en zo snel mogelijk onafhankelijk te worden van Russisch gas en sowieso in 2035 geen fossiele energie meer te gebruiken om onze schepping te ontzien en als goede rentmeester met de aarde om te gaan.

Veiligheid is een belangrijk thema. Zowel als het gaat om verkeersveiligheid als handhaving bij incidenten. De politie zal vaker zichtbaar moeten zijn in het dorp dan nu het geval is. Verder is het terugdringen van zwerfvuil een blijvende prioriteit net als het verbeteren van de biodiversiteit. Ten slotte nog een heel concreet punt; wij willen graag de gymzaal of in ieder geval een goede gymvoorziening voor het dorp behouden. Bakkeveen wordt door bezoekers en inwoners goed gewaardeerd en de inzet is om die waardering de komende jaren alleen nog maar te vergroten. Dat is niet alleen goed voor het dorp maar voor de hele gemeente Opsterland!

Voor meer informatie zie ook: ChristenUnie Opsterland

 

 

Geplaatst in: Bakkeveen

Reacties zijn gesloten.