Inspraak herinrichting Koningsdiep

Voorbereiding 350 hectare nieuwe natuur langs Alddjip

Rond de boven- en middenloop van de beek Alddjip (Koningsdiep) komt 350 hectare nieuwe natuur voor Natuurnetwerk Nederland. De provincie Fryslân start samen met partners in het gebied de voorbereiding voor het maken van een inrichtingsplan. Door de grote omvang en de locatie van het project is er een milieueffectrapportage nodig, waarbij de eerste stap het maken van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is. Hierin staan de doelen voor het beekdalherstel, de bandbreedte waarbinnen inrichtingsvoorstellen moeten blijven en de wetten en regels waar het project aan moet voldoen. Gedeputeerde Staten van Fryslân leggen de NRD van 15 februari t/m 28 maart ter inzage.

De inrichting van deze 350 hectare natuur ligt rond de beek Alddjip, grofweg van de Dwarswyk bij Bakkeveen tot de Poasen bij de Hemrik. De natuurinrichting zorgt er straks voor dat het water in de beek meer ruimte krijgt. Het beekdal wordt klimaatbestendiger en het brengt oude beekdalgraslanden zoals dotterbloemhooi-  en blauw graslanden terug.

Het project omvat naast natuurdoelen ook doelen uit de Kaderrichtlijn Water en Waterbeheer 21e eeuw. Ook grenst het gebied aan kwetsbare Natura 2000-gebieden en is er sprake van omvorming van landbouwgrond naar natuur. Om die redenen is een milieueffectrapportage (m.e.r.) verplicht. Dit helpt bij het in kaart brengen van effecten en risico’s en met het maken van een goed onderbouwd plan. Over de eerste stap, de NRD, is op 22 februari om 19.30 uur een digitale voorlichtingsbijeenkomst.

Vervolgstappen
Na de officiële vaststelling van de NRD, met daarin de zienswijzen en advies van de commissie m.e.r. en gebiedscommissie Koningsdiep verwerkt, start het maken van de milieueffectrapportage en het inrichtingsplan. Dit gebeurt op basis van de Wet Inrichting Landelijk Gebied. Ook deze documenten komen na de zomer ter inzage te liggen. Naar verwachting stelt Gedeputeerde Staten het definitieve plan in december dit jaar vast.

Gebiedsinrichting Koningsdiep
Het inrichtingsplan voor de 350 hectare natuur in de boven- en middenloop is onderdeel van gebiedsinrichting Koningsdiep. In dit project werkt de provincie Fryslân samen met de gebiedscommissie Konings­diep, Wetterskip Fryslân, gemeente Opsterland, landbouw- en natuurorganisaties aan het beekdalherstel van het Alddjip en de inrichting van Natuurnetwerk Nederland. De gebiedscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van natuur, landbouw, water en recreatie uit het gebied.

Klik hier voor meer informatie

Specifiek voor ter inzage liggende NRD: klik hier (pdf)

Persbericht provincie Fryslân

Geplaatst in: 2021-gebeurtenissen

4 reacties op “Inspraak herinrichting Koningsdiep

 1. Martijn zegt:

  Dat is geen kleine aanpassing, een serieuze landschap verandering.

 2. ADL zegt:

  Moai! No de âlde paeden noch wêrom yn it lânskip…

 3. L. Walstra zegt:

  It soe folle better en moaier wêze om de natuerhistoaryske struktuer te restaurearjen. Benammen de meänderjende loop fan it Alddjip. Op de âlde kaart fan Sybrant van Ockinga is dat noch goed te besjen. Dy kaart kin moai brûkt wurde foar in restauraasje. As der in protte wetter is, sa as yn it winterskoft, dan kin de lege delling dit opfange as dy in wat legere lizzing hat/kriget.

 4. Johan zegt:

  Waterberging en moerasachtig gebied aan weerszijden van de Foarwurkerwei/ Weverswal, lees ik.
  Houden we het straks droog in de bossen, om daar nog te kunnen wandelen, fietsen en recreëren?

Geef een reactie