Spitich

It bankje oan it paadsje achter Ecofeen is by in soad minsken al in begrip. Der binne in soad minsken dy’t er op wat foar wize dan ek in soad wille oan belibje.

De ien rint of fytst er bydel en tinkt: wat in moai plakje om in bankje del te setten.

In oar giet er efkes sitten om fan it útsicht te genietsjen.

Wer in oar giet er jûns efkes sitten mei in gleske wyn en in sigaarke om fan’e sinnedelgong en de fûgeltsjes of kookes en skiepkes te genietsjen

Wer in oar hâld efkes skoft nei in kuierke

en der binne guon minsken dy’t er wille oan ha om ‘m yn’e sleat te gooien.

Wat in drokte trouens: earst it tou los knoopje of sels snije en dan mei bruut geweld de hiele brut omkiepje ……..

Mar hoe dan ek as je der mar wille oan ha.

We hâlde fol.

Geplaatst in: Algemeen

Geef een reactie