Afgelast: Ledenvergadering Natuurvereniging

Afgelast vanwege Corona-virus

Oproep ledenvergadering Natuerferiening Bakkefean e.o.

26 maart 19.30 uur, Dúnhoeke.

AGENDA

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Verslag algemene ledenvergadering 2019
 4. Jaarverslag secretaris
 5. Financieel jaarverslag penningmeester
 6. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie.
 7. Bestuurssamenstelling
  • Sjouke Scholten en Ann Nijland zijn aftredend bestuurslid
  • Baukje Mulder en Jan Dirk van der Meulen zijn kandidaat bestuurslid.
   Tegenkandidaten kunnen tot aanvang van deze ledenvergadering door de leden worden aangedragen mits gesteund door minimaal 3 leden.
 1. Activiteiten 2020
 2. Wat verder ter tafel komt
 3. Rondvraag en sluiting

ca 20.30 korte pauze

De ledenvergadering is na het huishoudelijk gedeelte (19.30-20.30) ook toegankelijk voor niet-leden van de Natuerferiening.

Lezing over Bakkeveenster Duinen en Heide van Allardsoog
Om 21.00 uur is er een lezing over de ontwikkelingen in het natuurgebied van It Fryske Gea (IFG) bij Bakkeveen de laatste jaren, en het beleid voor de toekomst, door Michel Krol, terreinbeheerder van It Fryske Gea.

 

Geplaatst in: Natuerferiening Bakkefean

Geef een reactie