Ledenvergadering “De Laatste Eer”

Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’
Agenda algemene ledenvergadering 2020

Datum:                  maandag 23 maart 2020
Aanvang:               20.00 uur
Plaats:                    MFC ‘Dundelle’,  Mjumsterwei 16 te Bakkeveen

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Notulen vorige vergadering
 4. Verslag penningmeester
 5. Verslag kascommissie ( nieuw lid vragen)
 6. Jaarverslag secretaris
 7. Mededelingen
 8. Financiën
 9. Vermogensbeheer
 10. Lichtjes tocht
 11. Wisseling bestuur
  Aftredend: J. Jagersma (niet herkiesbaar)
  Nieuw bestuurslid: Willem Nicolai
  Mochten er andere kandidaten zijn graag een week van te voren op geven bij het bestuur.
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Betaling en incassering lidmaatschapsgeld
Het lidmaatschapsgeld voor 2020 wordt via automatische incasso afgeschreven rond 27 maart a.s. Hebt u geen automatische incasso? Dan verzoeken wij u het lidmaatschapsgeld, € 20.00 per persoon o.v.v. uw lidnummer, over te maken voor 23 maart.
IBAN:   NL 08 RABO 0305 1001 22

Algemene informatie: http://www.uitvaartverenigingenopsterland.nl/

U dient bij een sterfgeval contact op te nemen met onze uitvaartleider:
Van der Zwaag Uitvaartzorg
Cissy van Marxveldlaan 11
8453 WB  Oranjewoud
Telefoonnummer: 0513-622 339

Maakt u gebruik van een andere uitvaartverzorger, dan kan dit gevolgen hebben voor de ledenkorting. Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris Dhr. O. Marinus 06 4013 6462

Geplaatst in: De Laatste Eer

Geef een reactie