Verslag schouw Slotplaats Natuurmonumenten

Kwaliteitstoets Slotplaats
Op woensdag 20 juni heeft Natuurmonumenten een excursie gehouden op de Slotplaats en wel een bijzondere excursie. Het was namelijk de bedoeling dat de boswachters vooral goed gingen luisteren naar wat de deelnemers hadden te zeggen. Het ging dan over het beheer dat Natuurmonumenten voert in het gebied en over de recreatiemogelijkheden. Ieder 6 jaar houdt Natuurmonumenten de natuurgebieden tegen het licht in een zogenaamde kwaliteitstoets. Tijdens deze toetsdag, waarbij naast Natuurmonumenten medewerkers en -vrijwilligers ook mensen van buiten de organisatie aanwezig zijn. Denk hierbij aan vertegenwoordigers van het dorp, ondernemers, waterschappen, gemeenten en Staatsbosbeheer. Deze excursie is dan ook bedoeld om een goeie indruk te krijgen van hoe bewoners van Bakkeveen en gebruikers van het bos denken over het werk van Natuurmonumenten.
Alhoewel de opkomst wat betreft aantal mensen wat tegenviel was er wel een brede vertegenwoordiging vanuit het dorp aanwezig. De recreatieondernemers werden vertegenwoordigd door de eigenaar van camping de Waldsang en de belangen van het dorp werden gewaarborgd door de aanwezigheid van 2 bestuursleden van Dorpsbelangen en een deelnemer uit de nieuwbouwwijk ‘de singels’. Hierna volgt een korte opsomming van de besproken punten en enkele reacties en visies daarop.

Sterrenbos
Na de koffie was het eerste punt dat we aandeden het zogenaamde “sterrenbos”, dat direct achter het theehuis ligt en waar ook de bekende poppensteen staat. Omdat het qua padenstructuur en aanplant niet meer als dusdanig herkenbaar is wil Natuurmonumenten dit stuk bos gaan aanpakken en als cultuurhistorisch herkenbaar sterrenbos herstellen. De vraag is hoe, want er staan enerzijds oude beuken in het bos en anderzijds veel naaldbomen, die dwars door alle historische patronen heen zijn geplant. Uit de discussie kwam naar voren dat wellicht menig bosgebruiker niet van de oorsprong van dit deel van het bos op de hoogte is en dus ook niet op de hoogte is van de cultuurhistorische waarde ervan. Er waren voorstanders om de cultuurhistorie in stand te houden en weer zichtbaar te maken en dus alle bomen eraf en opnieuw aanleggen. Maar ook vond men het verdwijnen van de dikke beuken zonde en vroeg men zich af hoe dat dan zat met de bewoners van die bomen, zoals vleermuizen, spechten, boomklevers en de bosuil. Bewoners van de aanliggende wijk vrezen dat bij kap en nieuwe aanplant hun uitzicht voor jaren geruïneerd zal zijn. Ook de doorkijk op de camping die kan ontstaan werd niet op prijs gesteld.
Inderdaad een moeilijk dilemma. Natuurmonumenten zal alvorens dit project aan te vangen zeker nog uitgebreid in gesprek gaan met de bewoners van Bakkeveen.

Antiverdroging
In het verleden zijn een aantal maatregelen genomen om de verdroging van het bos en de veentjes en vennen te bestrijden. Deze zogenaamde anti-verdrogingsmaatregelen bestonden uit de aanleg van natte laagten, waar het water door stuwtjes wordt vastgehouden. Hierdoor zijn ruime, open plekken ontstaan in het bos, waar heide en veenmossen groeien. Unaniem waren de bewoners het er over eens dat de open ruimten een verrijking zijn voor de beleving van het bos en voor afwisseling zorgen. Dat ook de natuur profiteert zagen we bij het bruggetje over kleine slenk bij de Zwarte singel waar de droogvallende bodem rood kleurde van duizenden plantjes van de kleine zonnedauw.
Van het oorspronkelijke plan moet nog een klein deel worden uitgevoerd. Op vragen van de bewoners gaf Natuurmonumenten aan dat het onderdeel waarvoor een stuk met oude beuken gekapt moet worden voorlopig niet uitgevoerd gaat worden. Wel wordt de waterhuishouding rond de camping de Waldsang aangepakt. In natte tijden kan de camping het water moeilijk kwijt. Het moet via een slotenstelsel afgevoerd door het natuurgebied en dit is niet optimaal. Natuurmonumenten wil in overleg met de campingeigenaar te gaan kijken hoe een en ander te verbeteren valt.

Grasland
Natuurmonumenten zou graag een kikkerpoel willen aanleggen in een van de graslanden aan de Zwarte singel. Hierop is door iedereen instemmend gereageerd. Op het moment dat de groep aan de rand van de graslanden stond konden we genieten van reebok die ongestoord aan het grazen was in het hoge gras terwijl de lage zon de bosrand mooi in het gebroken licht zette.

Schans
De schans en Finnepoel lagen er mooi bij, maar dat kost Natuurmonumenten en de vrijwilligers veel werk. Je kunt hier altijd bezig blijven met berken trekken en maaien, anders wordt het zo weer bos. Als experiment zal Natuurmonumenten dit gebied in 2012 laten begrazen met een kudde schapen. De schaapskudde loopt nu in het Fochteloërveen, maar binnenkort ook een periode op de Slotplaats!
Iedereen was enthousiast dat er nu zoveel openheid is. ’s Winters wordt de Finnepoel als schaatsbaan gebruikt. Een vraag was of er dan ook verlichting zou kunnen worden geplaatst.
Een ander punt was dat vanaf de weg de poel niet te zien is en dat jammer is. Door enkele doorkijkjes te maken zou er ook vanaf die kant genoten kunnen worden van dit mooie stukje van het bos.

Fietspaden / Recreatie
Een verzoek tot bredere en meer fietspaden kwam uit de groep. Bij doorvragen bleek dat de wens meer in het algemeen op een ruimer gebied betrekking heeft: een goed regionaal fietspadennet waardoor je niet over grote wegen hoeft en toch van natuurgebied naar natuurgebied kunt fietsen. Natuurmonumenten is geen eigenaar van de verharde fietspaden en gaat dus niet hierover. De verantwoordelijkheid ligt bij de gemeente. Maar bij initiatieven uit de streek zal Natuurmonumenten zeker willen meedenken. De deelnemers vonden de fietsmogelijkheden op de Slotplaats overigens voldoende. Wel was er het verzoek om de kapotte veiligheidsbebording langs de Beakendyk op te ruimen en weg te halen. Ook wordt de verbinding via de Witte Singel naar de Beakendyk als minder goed befietsbaar ervaren (zandpad). En er is zorg wat het betekent voor de fietsers en wandelaars als hier straks de ruiterroute langs gaat.

Hondenlosloopgebied / Recreatie
Het idee om een honden-losloopgebied in te stellen rond de camping (waarbij de hond wel onder appel staat en niet door de bossen mag rennen) werd gematigd enthousiast ontvangen. Er werd wel op gewezen dat uit een gehouden poll, van enkele jaren geleden, er ook weerstand is onder de bevolking van Bakkeveen op zo’n losloopgebied.
Voor campinggasten en andere hondenuitlaters is de mogelijkheid van een rondje een uitkomst. De Beakendyk zal de grens vormen van het losloopgebied en Natuurmonumenten verwacht dat door duidelijke bebording met daarop de afspraken en de begrenzing van het losloopgebied handhaving geen probleem zal zijn.

Ruiterroute / Recreatie
Tijdens de wandeling is gesproken over de geplande ruiterroute die langs de Witte Singel gaat. De deelnemers spraken de zorg uit dat al die activiteiten daar (wandelen, fietsen, paardrijden) met elkaar in conflict gaan komen. Natuurmonumenten is zich ervan bewust dat het vele gebruik van het gebied door zoveel verschillende doelgroepen soms voor problemen kan zorgen. Op de Witte Singel zullen de ruiters d.m.v. paaltjes geleid worden en maar één kant van het pad gebruiken. Fietsers en wandelaars houden zo ruimte over, maar ideaal is het niet. Voor wandelaars en fietsers zijn er wel andere routes mogelijk in het bos. Voor ruiters is dit de enige verbinding via de Slotplaats tussen Bakkeveen en de bossen van Staatsbosbeheer. Natuurmonumenten wijst er ook op dat iedere bezoeker zelf verantwoordelijk is voor zijn gedrag ten opzichte van medegebruikers van het bos.

Tevreden
Natuurmonumenten beheert de Slotplaats vanaf 1997. Er is de aflopen 14 jaar heel veel gebeurd in het bos en rond het theehuis de Slotplaats. Duidelijk bleek uit de woorden van de deelnemers dat vele bezoekers zeer positief zijn over het gevoerde beheer en veranderingen van het bos. Daar zijn we blij om. Want ook wij zijn apetrots op dit gebied, dat een van onze mooiste bossen in Noord Nederland is, qua natuur en beleving.

Martin Snip
06-55825172
Veenhuizen
 

Geplaatst in: Slotplaats

1 reactie op “Verslag schouw Slotplaats Natuurmonumenten

  1. patrick zegt:

    “Natuurmonumenten wijst erop dat iedere bezoeker verantwoordelijk is voor zijn gedrag ten opzichte van medegebruikers”.

    “Natuurmonumenten verwacht dat door bebording met daarop de afspraken en de begrenzing van het losloopgebied, handhaving geen probleem zal zijn”.

    Ik ben benieuwd uit welk sprookjesboek ze voorgelezen hebben want volgens mij bewijzen recente discussies op deze site juist het tegenovergestelde met betrekking tot de terreinen van It Fryske Gea in relatie tot loslopende honden.

Geef een reactie