Ledenvergadering en Lezing Natuur- & Vogelwacht


Uitnodiging voor de ledenvergadering van de Natuur- en Vogelwacht Bakkeveen


AGENDA ledenvergadering op woensdag 30 maart om 19.30 uur in De Dúnhoeke bij het M.F.C.

 1. Opening en mededelingen.
   
 2. Notulen vorige ledenvergadering (24 maart 2010)
   
 3. Financieel verslag.
   
 4. Verslag kascommissie: door Doetie Slofstra en Johannes Stoker, benoeming nieuw kascommissielid.
   
 5. Jaarverslag secretaris.
   
 6. Bestuursverkiezing: Als nieuw bestuurslid stellen we Tiny Groustra voor. Aftredend en niet weer herkiesbaar: Wietse Slofstra en Jan Witteveen. Tegenkandidaten kunnen tot 10 min. voor de vergadering zich aanmelden.
   
 7. Jaarprogramma 2011 (natuurwandelingen en excursies). De zomerexcursie is nog niet rond, eventuele ideeën kunnen nog op de ledenvergadering worden aangedragen. De excursiedatum en vertrektijd van de zomerexcursie wordt in de komende Slûswachter vermeld of via de website www.bakkeveen.nl

  Koert Scholten gaat u ook dit jaar weer begeleiden bij de jaarlijkse natuurwandelingen. Tijdens deze wandelingen is er aandacht voor alles wat groeit, bloeit, vliegt, piept en zingt. De avonden die we hier voor gereserveerd hebben zijn: wo. 13 april naar De Dûerwalderheide, wo. 20 april naar de Dellebuursterheide, di. 26 april naar de Jan Durkspolder en di. 3 mei naar de Merskerheide.
   

 8. Overige verenigingsactiviteiten: Onze vereniging bestaat op 27 april 2011 60 jaar. Een heugelijk feit en ook tijd voor bezinning vindt het bestuur. Is onze werkwijze en aanpak nog de juiste? Het bestuur heeft genoeg ideeën zoals het gebruik van een logo en het werken met projectgroepen. Een eerste presentatie.
   
 9. Rondvraag.
   
 10. Pauze.


Na het officiële gedeelte sluiten we deze vergadering ca. om 20.30 uur af met een:

Lezing door Johan de Jong uit Ureterp over kerkuilen. De Jong is voorzitter van de kerkuilenwerkgroep in Friesland. Ook in de wijde omgeving van Bakkeveen komen kerkuilen voor, met namen in oude vrijstaande boerderijen. De heer De Jong zal hier uitgebreid op in gaan en zal een paartje kerkuilen volgen vanaf de eifase tot uitvliegen. De lezing wordt ondersteund met prachtige dia’s die door hemzelf gemaakt zijn.
 

  11.  Sluiting.

 

Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd deze avond bij te wonen, zowel leden als niet-leden.
 

Geplaatst in: Natuerferiening Bakkefean

Geef een reactie