Excursie Jan Durkspolder, 27 april 2009

De volgende excursie vond plaats op maandag 27 april 2009.
Om 19.00 uur werd er wederom verzameld op de Brink te Bakkeveen.
Dit keer gingen we met 3 auto’s naar de Jan Durkspolder nabij Oudega.

De Jan Durkspolder is onderdeel van natuurgebied de Alde Feanen en in onderhoud bij It Fryske Gea.
Vroeger bestond dit gebied uit rietland en grasland. Tot 1989 was het een zogenaamde zomerpolder. In de zomermaanden werd het bemalen en in de winter stond het grasland onder water. In het najaar van 1989 is er een herinrichtingsplan opgezet voor het gebied in het kader van herstelplan leefgebied Otter.
Door dit nieuwe plan is het bemalen stopgezet en is het gemaal volledig verwijderd.
Door deze maatregelen is de Jan Durkspolder onder water komen te staan. Om dit water vast te houden zijn kades opgeworpen en aanwezige kades zijn verbreed.
Momenteel bestaat de Jan Durkspolder voor het overgrote deel uit ondiep water (ca 50 cm), mede hierdoor is dit een ideaal natuurgebied geworden voor verschillende soorten vogels.

In deze tijd van het jaar keren vele soorten vogels terug uit hun overwinteringsgebied. Ook vandaag werden daardoor veel vogels gezien die teruggekeerd zijn.
Direct bij aankomst werd door excursieleider Koert Scholten het één en ander uitgelegd over het ontstaan van het gebied en welke vogels hier vanavond te verwachten zijn.

Al snel werden 5 Lepelaars waargenomen in een plas langs de weg, waarvan één vogel ringen droeg. Na een snelle blik over het Jan Durkspolder werden al vele soorten gezien. Enkele leuke vogels hier waren: Zomertaling, Krakeend en Visdief.
Vervolgens zijn we verder gelopen naar de hut.
Vanuit de hut is er een goed overzicht over de Jan Durkspolder.
Er zijn vele soorten steltlopers gezien: Kleine Plevier, Bontbekplevier, Oeverloper, Groenpootruiter, Zwarte Ruiter, Regenwulp en Kemphaan. De meeste van deze steltlopers zijn net teruggekeerd vanuit hun overwinteringsgebied.
Verder vloog er over het water nog een mooie Zwarte stern.
Ook vele zwaluwen waren alweer terug gekeerd naar het Noorden van Nederland. Zo werden hier Oeverzwaluwen en Boerenzwaluwen gezien.
Een jagende Bruine Kiekendief liet alle vogels schrikken, waardoor veel vogels opvlogen. Later kwamen deze vogels wel weer terug.
Eenden zijn hier natuurlijk ook goed te bekijken. Er werden verschillende soorten eenden gezien, namelijk: Wintertaling, Zomertaling, Krakeend, Wilde Eend, Kuifeend, Tafeleend, Slobeend, Smient en Pijlstaart.

Nadat we de hele plas bekeken hadden zijn we vanuit de hut verder gelopen door het gebied.
Zoals eerder vermeld zijn vele vogels terug gekeerd, zo ook de zangvogels. In de Jan Durkspolder zijn dat voornamelijk de rietvogels.
Enkele rietvogels die gehoord zijn tijdens de excursie zijn: Snor, Rietzanger, Sprinkhaanzanger en Blauwborst.
De bovenstaande vogels zijn allemaal goed te horen en laten zich bijna nooit zien. Het is alleen een kwestie van geluiden kennen. Tijdens deze excursie zijn de geluiden goed gehoord en konden met elkaar vergeleken worden. Ook een eerste Grasmus werd gehoord.

In de schemering werd de typische ‘misthoorn’ gehoord. Dit was het geluid van een Roerdomp die in het riet zat verscholen.
 

Ook dit was weer een zeer geslaagde excursie met veel leuke vogelsoorten en enthousiaste mensen.

De volgende excursie vindt plaats op Dinsdag 12 mei 2009. We gaan naar het Fochteloerveen. Geinteresseerden kunnen zich om 19.00 uur melden op de Brink te Bakkeveen.

Waarnemingen en determinatie van vogels en ander natuurgspuis kan ten alle tijde doorgegeven worden aan Koert Scholten [email protected] of Sjouke Scholten [email protected]

 

 

Geplaatst in: Natuerferiening Bakkefean

Geef een reactie