Stand van zaken ontmoetingsplek jeugd

Plan van aanpak t.b.v. de realisatie van een ontmoetingsplek/activiteitenplein in Bakkeveen.

Inleiding
Bakkeveen is een dorp in de gemeente Opsterland en heeft 2000 inwoners. Het is een dorp gericht op wonen en recreëren. Er zijn ongeveer 180 jongeren in de leeftijd van 10 à 16 jaar. Wat betreft de vrijetijdsbesteding zijn de jongeren aangewezen op de verenigingen. Er is geen jongerensoos of iets dergelijks.

In 2002 is er een jongerenontmoetingsplek gerealiseerd op het schoolplein van de Openbare basisschool. De afgelopen periode is gebleken dat dit niet de ideale plek was en is het inmiddels verboden terrein geworden. De jongeren van toen maken er geen gebruik meer van en voor de school en ouders was het niet langer acceptabel dat er groepen jongeren stonden.

Activiteiten
Omdat er toch veel geluiden van jongeren kwamen dat er niets te doen was in het dorp, is er in 2007 in samenwerking met het Plaatselijk Belang, het sociaal cultureel werk en de scholen met ondersteuning van Timpaan Welzijn, een onderzoek gestart naar de behoefte van jongeren in het dorp.

Dit is gedaan in de vorm van een enquêe, die in groep 7 en 8 is ingevuld met de leerkrachten. Daarnaast zijn jongeren benaderd via de bestaande clubs en verenigingen.

Tegelijkertijd is er ook een inventarisatie gehouden onder de bestaande speeltuincommissies over de stand van zaken in hun speeltuinen (o.a. bedoeld voor welke leeftijd en zijn de toestellen nog optimaal).

Uit de enquête kwam naar voren dat een ontmoetingsplek/ activiteitenplein voor de leeftijd 10 -16 jaar als een groot gemis wordt ervaren. Jongeren geven aan de speeltuinen op dit moment te gebruiken als ontmoetingsplek.

Vanuit de enquête heeft een groep van zo’n 20 jongeren zich aangemeld om mee te helpen met de realisatie van een ontmoetingsplek/ activiteitenplein. In september is er met deze jongeren de wensen geïnventariseerd en is een plan gemaakt.

Het doel van een ontmoetingsplek met een activiteitenplein is om jongeren te activeren om sportief bezig te zijn, door het aantrekkelijk maken van de plek. Er zal kunnen worden gevoetbald op verschillende manieren, gevolleybald en gebasketbald. Daarnaast is het plein te gebruiken voor andere activiteiten.

De scholen zijn betrokken bij de plannen. De bankjes die nu nog in de JOP staan, zullen worden herplaatst. De voorziening zal toegankelijk zijn voor rolstoelen.

Lokatie
Het activiteitenplein komt bij de scholen (centraal in het dorp), waardoor zij dit kunnen gebruiken als een extra schoolplein. Het wordt een openbare voorziening en zal ook gebruikt kunnen worden voor allerlei activiteiten door dorpsbewoners, verenigingen en buurten. In dit gebied zijn ook allerlei ontwikkelingen rondom het project Dunsan. Hiermee is rekening gehouden, de ontmoetingsplek wordt verplaatsbaar.

Beheer
De voorziening wordt eigendom van het Plaatselijk Belang, zij regelen ook het beheer. Het valt onder het speeltuinenbeleid van de gemeente.

Bij alle activiteiten om te komen tot de realisatie van het activiteitenplein, zijn de jongeren betrokken. Daarnaast zullen zij een belangrijke rol spelen bij het realiseren van de ontmoetingsplek.

Reeds Ondernomen stappen na de enquete

September 2007
De jongeren hebben 400 handtekeningen van dorpsbewoners verzameld, die de plannen ondersteunen.

Oktober 2007
Plannen zijn samen met de jongeren uitgewerkt+ plaatsbepaling
Overleg met scholen

December 2007
Autowasactie door de jongeren bij de plaatselijke supermarkt

Januari 2008
Aanvragen van subsidies

Februari 2008
Presentatie plannen door de jongeren aan de wethouder en ambtenaar.
Autowasactie door de jongeren

Maart 2008
Tegelverkoop door de jongeren

April 2008
Deelname rommelmarkt door de jongeren

Mei/ juni 2008
Ledenwerfactie van het plaatselijk belang door jongeren, waarbij elk nieuw lid een bedrag voor de ontmoetingsplek heeft opgeleverd

De groep jongeren komt maandelijks bijeen om de stand van zaken door te nemen en nieuwe acties te bedenken om geld te genereren.

Geplaatst in: Plaatselijk Belang

Geef een reactie